یادداشت/ اگر مبه همراهرزه به همراه فساد شعار نیست؛آقای فدراسیون فوتبه همراهل بسم الله!

۲۷ فروردین ۱۳۹۷ سرگرمی


کمپین-

مدت ههست در مورد «فساد» موجود در فوتبه همراهل و راه های مقابله به همراه آن سر و صدای زیادی به پا شده هست. یکی از مدعیان بزرگ این مبه همراهرزه، خود فدراسیون فوتبه همراهل هست، که البته همیشه تأکید داشته؛ تا فساد اثبه همراهت نشود، ما آن را اعلام نخواهیم کرد. کار حتی به مراجع امنیتی و اطلاعاتی کشیده شده و مرجع قانونگزاری کشور نیز به آن ورود و بر پیگیری آن پافشاری نموده هست. پیگیری های انجام شده در این موارد، بطور جسته و گریخته به گوش همه مان رسیده هست. و البته آنچه همیشه در مقابل پرسش همگانی مبنی بر نتیجه این بررسی ها عنوان می شد، همان هست که به همراهلاتر گفتیم: تا شواهد مستند نداشته به همراهشیم، آبروی فردی را نخواهیم برد!

***

اگر یکی از مظاهر فساد را «فساد مالی» بدانیم، به همراهید بگوییم که اخیرا خبرهایی از تخلفات مالی نزدیکان به فدراسیون و تیم ملی کشورمان به همراه ذکر مبه همراهلغ، نام برخی افراد، و نحوه سوءهستفاده، در محیط های مجازی منتشر شده و به نوعی به اذهان متبه همراهدر گشته، که این به همراهر دیگر هیچ رودربه همراهیستی و اهمال و لاپوشانی انجام نخواهد شد و به سرعت، صحت وسقم این اخبه همراهر مشخص شده و متخلفین احتمالی، به مجازات خواهند رسید. دردمندانه، شوربختانه و سوگمندانه اما، تعلل نامفهمومی در اعلام رسمی نام افراد دیده می شود که شاید به همراهز هم به همراه بهانه «حفظ آبروی افراد» توجیه شود! اما سستی و تأخیر در تعیین تکلیف این اتهامات، اصلا جای توجیه ندارد. حتی این بهانه دور از منطق و انصاف برخی از تحلیل گران که به این افشاگری، رنگ و بوی جناحی می دهند و حتی آنان که به این بهانه نخ نما و احمقانه: «چون دیگران خوردند و بردند، این بنده های خدا هم بخورند و ببرند»، نیز محلی از اعراب ندارد و دیگر هیچ تحملی برای مردم نمانده و کارد به هستخوانشان رسیده هست!

***

«دانستن» حق علاقه مندان به فوتبه همراهل هست. انتظار برای پاسداری از اموالشان، حق دومشان. و دانستن نام افرادی که به این حقوقشان خیانت کرده اند، حق سومشان. و البته دیدن «تنبیه» این افراد، از حقوق مسلمشان! مسئولین ورزش و فوتبه همراهل ما، مدتههست داد مبه همراهرزه به همراه فساد سر داده اند. و مردم ما عادت کرده اند که هر ازگاهی این وعده ها را بشنوند. ولی حسرت این مبه همراهرزه به دلشان مانده! اگر رهست می گویید، بسم ا…! این گوی و این میدان. نه نزدیک بودن جام جهانی، و نه حتی کوتاهی خود فدراسیون در قرار دادن افراد متهم، در رأس امور تیم ملی، بهانه خوبی برای این تأخیر نیست. اینبه همراهر تکلیف به همراهید روشن شود، حتی اگر بزرگتر از این نامها هم مورد ظن به همراهشند. یادمان به همراهشد؛ هیچ نیرویی به همراهلاتر از «حقوق مردم» نیست. دیگر چه بهانه ای برای تأخیر و لاپوشانی دارید؟

دکتر محمد شفائی

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم