پیامبر را هم نقد کنید اما حسن روحانی را نه !

۲۴ دی ۱۳۹۶ سرگرمی

آقای روحانی درحرفان اخیرش درحالی که قصد
داشت معصومین را از نقد شدن هستثنا کند، به ناگاه فرمان را چرخاند و مدعی شد که نقد
معصومین از جمله رسول خدا و آخرین حجت خدا هم جایز هست
:

بی شک اگر این حرفان را دیگری گفته بود، برخی ازمراجع عظام تقلید قم که
برای اموری بس کم اهمیت تر از این موضعگیری کرده اند، به میدان می آمدند و به درستی
نهیب می زدند. اما این که چرا در این خصوص هیچ صدایی شنیده نمی شود، در تعجبم
!

دهستانی که آقای روحانی از نحوه برخورد یکی از صحابه به همراه رسول خدا (ص)
نقل می کند، مربوط به مواجه حبه همراهب بن منذر هست که در جنگ بدر، تدبیر جنگی رسول خدا در
خصوص محل فرود آمدن لشگر را نمی پسندید و برای همین از رسول خدا پرسید که این تاکتیک
اتخاذ شده، فرمان شمهست یا وحی خدهست؟ آیا اگر از نظر تدبیر جنگی، جای دیگری شایسته
به همراهشد می‌توان منزل کرد؟ مطابق نقل سیره ابن هشام، رسول خدا پاسخ دادند که امر الهی
در کار نیست و می توانید طور دیگری رفتار کنید که حبه همراهب تدبیر جنگی دیگری را پیشنهاد
داد و رسول خدا آن را پذیرفت
.

۱- این
دهستان ، تنها دربرخی کتب تاریخی اهل سنت مانند سیره ابن هشام نقل شده هست و به همین
دلیل، در خصوص صحت آن بین اساتید تاریخ اختلاف نظر وجود دارد
.

۲- اینکه
رسول خدا در برابر اعتراض یکی از اصحاب خود سکوت می کند یا انتقاد او را می پذیرد،
به معنای درستی رفتار آن فرد نیست. بلکه مطابق تفسیر برخی علما، پذیرش انتقاد و نظرات
مخالف اصحاب، بیشتر از به همراهب تربیت آنها برای پذیرش انتقاداتی بود که به همراه آن مواجه می
شدند
.

اتفاقا صبر رسول گرامی اسلام از به همراهب تربیت آیندگان بود تا وقتی آقای روحانی
که لبه همراهس منتسب به رسول خدا را به تن دارند، در برابر منتقدان خود به همراه شرح صدر بیشتری
برخورد کنند و آنها را کم سواد، بی دین، حسود، افراطی و … خطاب نکند و ایشان را به
جهنم حواله ندهد
.

ظاهرا روحانی انتقاد از پیامبر خدا (ص) را هم جایز می داند اما دربه همراهره
خودش، هیچ نقدی را بر نمی تابد
.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم