نورپردازی در نمای ساختمان

۲۲ مرداد ۱۳۹۶ سرگرمی

نورپردازی به نمای ساختمان جلوه می دهد

بنابراین معمار به همراهید به همراه هستفاده از حس زیبه همراهیی شناختی در طراحی نورپردازی نمای ساختمان نیز تلاش کافی به عمل آورد. البته نکاتی در این زمینه تهیه شده هست که معماران به همراه هستفاده از آن ها می توانند نورپردازی مناسبی برای ساختمان داشته به همراهشند. یکی از این نکات تاکید بر نقاط قوت نما هست.

تقریبه همراه ساعات مهمی از شبه همراهنه روز را شب ها تشکیل
می دهد. تاریکی شب به همراهعث کاهش دید شده و زیبه همراهیی ها به درستی قابل مشاهده نیستند.
یکی از انواع زیبه همراهیی های شهری که به همراهید برای جلوه گره آن در شب برنامه ریزی شود ،
نمای ساختمان هست. نمای ساختمان به همراهید در شب جلوه مناسبی داشته به همراهشد تا دیدگان
رهگذران را به خود مجذوب نماید.

برای اینکه نمای ساختمان در شب زیبه همراه جلوه کند ،
تنها یک راه وجود دارد و آن نورپردازی نمای ساختمان هست. نورپردازی نما به عنوان
یکی از اصول طراحی نمای ساختمان در سال های گذشته هست و اهمیت به آن موجب می شود
تا جذابیت ساختمان برای افراد بیشتر شود. علاوه بر اینها ، نورپردازی نمای ساختمان،
به همراه هزینه های بسیار کمتر، تاثیر بسزایی در اصل تغییر پذیری نما می گذارد که امروزه
برای خریداران از اهمیت بسیار به همراهلایی برخوردار هست.

البته نورپردازی اصول و قواعد بخصوصی دارد که به همراهید
به صورت کامل رعایت شود. در واقع نور انداختن تنها بر روی ساختمان آنقدر ها هم
جذاب نیست و حتی می تواند از زیبه همراهیی های یک بنا بکاهد. بنابراین معمار به همراهید به همراه
هستفاده از حس زیبه همراهیی شناختی در طراحی نورپردازی نمای ساختمان نیز تلاش کافی به
عمل آورد. البته نکاتی در این زمینه تهیه شده هست که معماران به همراه هستفاده از آن ها
می توانند نورپردازی مناسبی برای ساختمان داشته به همراهشند.

نورپردازی در نمای ساختمان

یکی از این نکات تمرکز بر روی نقاط خاص هست. در
واقع در نورپردازی نمای ساختمان ، معمار به همراهید بر روی نکات خاص نمای طراحی شده توسط
خود متمرکز شده و در آنجا نورپردازی را به صورت خاص انجام دهد. همچنین طراحی هایی
که از نظر طراحی در درجه دو و سه قرار می گیرند به همراهید توسط معمار به صورت ویژه در
نورپردازی مورد توجه قرار گرفته تا زیبه همراه تر جلوه کنند.

به همراه نورپردازی قسمت های خاص نما در واقع از روشن
کردن بدون هدف نمای ساختمان جلوگیری شده و صرفه جویی در مصرف برق ( که در آینده
بیشتر در مورد آن حرف خواهیم گفت ) به صورت کامل رعایت می شود. همچنین این نوع
نورپردازی می تواند عیب های ساختمان را کمرنگ کرده و بر روی ویژگی های خاص یک ینا
متمرکز شود.

اکمپین

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم