میانگین درآمد پزشکان عمومی در ایران به همراهلاتر از میانگین آسیهست

۲۲ دی ۱۳۹۶ سرگرمی

پزشکان عمومی در ایران ١,٦٣ برابر درآمد
سرانه دریافتی دارند
.

به همراه بررسی‌های میدانی مشخص شده میانگین دریافتی یک پزشک عمومی شاغل در
بخش پزشک خانواده، ماهانه ٧٥‌میلیون ریال و سالانه ٩٠٠‌میلیون ریال هست که برابر
٢٧٧٠٠ دلار آمریکا در‌ سال هست
.

آمارها نشان می‌دهند که میانگین دریافتی پزشکان شاغل در بخش پزشک خانواده
در‌ سال٢٠١٦ بیشتر از میانگین درآمد پزشکان در آسیا بوده هست
.

دست‌کم دربه همراهره پزشکان خانواده در ایران می‌توان گفت بیش از یک‌ونیم برابر
درآمد سرانه دریافتی دارند. این میزان دریافتی بعد از تعدیل قیمت‌ها در طرح تحول سلامت
هست
.

به همراه مقایسه قدرت خرید می‌توان گفت اگرچه مقایسه درآمد پزشکان به همراه در نظر
گرفتن نرخ ارز خیلی کم می‌شود، اما دست‌کم دربه همراهره طرح پزشکان خانواده که آمارشان به
دست آمده هست، می‌توان گفت نسبت به کشورهایی که به آنها مهاجرت صورت می‌گیرد، معقول
هست
.

درآمد به همراهلای پزشکان در اغلب کشورها ازجمله ایران نسبت به همراهلایی در مقایسه
به همراه درآمد سرانه دارد
.

افزایش درآمد پزشکان و پرستاران برای رقابت به همراه کشورهایی چون آمریکا و
کانادا و جلوگیری از سیر مهاجرت، امکان‌ناپذیر و نادرست هست، زیرا در این کشورها درآمد
سرانه نیز به همان نسبت به همراهلهست و قدرت خرید ارز کشورها نیز برابر نیست
.

جلوگیری از شکاف طبقاتی زیاد بین کادر پزشکی و سایر اقشار تحصیلکرده و
دانشگاهی به منظور برقراری عدالت و پیشگیری از حواشی برای این حوزه حیاتی ضروری هست./شهروند

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم