اگر لازم هست قیمت بنزین افزایش یابد، از شعار دادن مردم نبه همراهید بترسیم

۲۲ دی ۱۳۹۶ سرگرمی

به همراهید کلمه مصلح اجتماعی را برای هاشمی بکار ببریم. شهید مطهری می فرمود مصلح واقعی کسی هست که به همراه نقاط ضعف جامعه مبه همراهرزه می کند، اگرچه از محبوبیت او کهسته می شود. ما این حالت را در مرحوم هاشمی رفسنجانی می دیدیم. مخصوصا در این سال های آخر که ایشان رسالت خود را به خوبی انجام داد.

هاشمی رفسنجانی جایی که احساس می کرد جامعه راه انحرافی می رود، ایستاد. آگاهی بخشی کرد و اجازه نداد این اتفاق بیفتد، در نهایت پیروز شد و به همراهلاخره صحنه جامعه را برگرداند و کاری کرد که جریان حاکم در سال ۹۲ کنار رفت.

برداشت درست از اصل ولایت فقیه به همراهید وجود داشته به همراهشد. ولایت فقیه تعطیلی عقل نیست که یک نفر فکر می‌کند و بقیه عمل می‌کنند، بلکه همه فکر می کنند و همه عمل می کنند و در نهایت حکم ولایت فقیه ملاک عمل خواهد بود. جایی که خطایی رخ می دهد به همراهید حرف‌مان را بزنیم، این نیست که صرفا ساکت به همراهشیم و تملق و چاپلوسی کنیم. هاشمی رفسنجانی جایی که می دید خطایی رخ می‌دهد، حرف می زد.

مجلس و دولت بعد از حوادث اخیر نبه همراهید حالت انفعال پیدا کنند. اگر لازم هست قیمت بنزین افزایش یابد و از این منبع اصلاحات اقتصادی انجام شود، اینگونه نبه همراهشد که بعد از چند شلوغی همه بگویند قیمت بنزین افزایش نمی یابد و یارانه کسی قطع نمی شود، اگرچه مصلحت جامعه غیر از این به همراهشد. از شعار دادن مردم و توهین مردم به مقامات نبه همراهید بترسیم./ایسنا

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم